Barion Pixel

Nyereményjáték – Adatkezelés

A Kisfái Ökokert (ZFW Kft. 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B) továbbiakban:
„Szervező”) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.
Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a
Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a
Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem
terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért
kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen
szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi
feltételeket.
A játék időtartama:
2024. május 14.- 2024. június 27.
Ki vehet részt a nyereményjátékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználótermészetes személy, aki
Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). A
Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.
A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a
nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a
Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem
fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni,
illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A játék menete:
Nyertesek száma 1 fő.
Nyeremény: Csodaszép gyümölcsöket termő növénycsomag
Nyertes kiválasztása: Sorsolással 2024.június 28-én. A nyerteseket a válaszadók között
véletlenszerűen választjuk ki.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé és e-mailben értesítjük legkésőbb
a sorsolásra megjelölt időpontot követő 5 napon belül.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
Pótnyertest nem hirdetünk.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a
nyereményre.  A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező
kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a
levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem
hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek
nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem
vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen
személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából,
valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható
elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből
eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
Adatkezelés és adatvédelem
Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk,
hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk. A jelen
szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel
kapcsolatos egyeztetésre, valamint marketing célokra használjuk (későbbi hírlevélküldés). A
Játékosok személyes adatait a Szervező a Játékosokkal történő kommunikációra valamint
marketing-célokra használja, melyhez a Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását
adja.
A Játék résztvevőinek adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a
játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére
történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a
módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy
amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes

adatait (név, e-mail cím), a Szervező tájékoztatás céljából az Információs Önrendelkezési
Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően kezelje.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának
lerövidítésére vagy meghosszabbítására.

MENÜ
KISFAI ÖKOKERT