Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/Vásárlói szerződést kötnek a Kisfái Ökokert Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B; adószám: 29188996-2-03; cégjegyzékszám: Cg.03-09-134818), mint eladóval (a továbbiakban Kisfái Ökokert Kft. a Vásárló és a Kisfái Ökokert a továbbiakban együtt: Felek).

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.kisfaiokokert.hu webáruházból rendel. Ugyanezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet is, amikor a Vásárló a Kisfái Ökokert fizikai boltjaiban vásárol. Az alábbiakban – mivel mindkét esetre azonos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak – ezt a két esetet nem különítjük el egymástól.

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Kisfái Ökokert Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: Cg.03-09-134818

Adószám: 29188996-2-03

Képviselő: Fülei Zoltán Lajos

Telefonszám: +36-76-411-836

E-mail: kisfaiokokert@gmail.com

Honlap: kisfaiokokert.hu

Bankszámlaszám: 50460100-10009048-00000000 (Takarékbank Zrt.)

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: BlazeArts Kft. (www.forpsi.hu)

Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.

Elérhetőség: admin@forpsi.hu

I. Fogalmak

Vásárló lehet Fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Kisfái Ökokert-tel.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést a Kisfái Ökokert-tel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben a Kisfái Ökokert által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Kisfái Ökokert honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a III. fejezetben foglalt kijelentéseket és a VIII. fejezetben szereplő szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a reklamáció és a szállítási információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kisfái Ökokert-től történő termékvásárlás során a Vásárló nem jogosult a Kisfái Ökokert szerződéses partnerei, illetve a Kisfái Ökokert által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a Felek között.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló e-mailben számlát kap, ami tartalmazza a Felek közötti megállapodás részleteit.

II. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak

1997. évi CLV. törvény a Vásárlóvédelemről

1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)

III. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok

A Kisfái Ökokert Kft. kijelenti és szavatolja, hogy:

Az elektronikus kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra. A Kisfái Ökokert Kft. további díjat a Vásárló internet/telefon szolgáltatójának nem számít fel; ez azonban nem vonatkozik szállítási díjra.

A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a Kisfái Ökokert Kft.-től, vagy amennyiben utánvéttel fizet, a termék átvételével egyidejűleg, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a Kisfái Ökokert Kft. előre jelezte vagy azt a Vásárló külön kérte.

A Kisfái Ökokert Kft. főszabály szerint nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a Kisfái Ökokert Kft. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 

A Kisfái Ökokert Kft. által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további, törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. A szállítási díjról a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót a megrendelés leadása előtt tájékoztatja. 

A szerződések, illetőleg a számlák a Kisfái Ökokert Kft. által kezelt elektronikus archívumba mentésre kerülnek.

IV. Regisztráció

A www.kisfaiokokert.hu oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő, viszonteladó vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást és a rendelés státuszainak nyomon követését.

A Vállalkozást a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló jelszava illetéktelenek számára bármely  ̶ nem a Vállalkozásnak felróható  ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

V. Adatbeviteli hibák

Adatbeviteli hibák javítása: A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt, minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja a Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van, a bevitt adatok javítására/törlésére.

Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát. Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.

VI. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Kisfái Ökokert által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás) a „kosárba teszi“ szerződést köt az Kisfái Ökokert Kft-vel. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Kisfái Ökokert Kft. befogadta. A Kisfái Ökokert Kft. e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót a Kisfái Ökokert Kft. a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

A Kisfái Ökokert Kft. a rendeléseket a beérkezés sorrendjében dolgozza fel és teljesíti.

A Kisfái Ökokert Kft. hatályos ÁSZF-je a www.kisfaiokokert.hu honlapján elérhető. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.

A megkötött szerződést a Kisfái Ökokert Kft. iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek, ez alól kivételt képez a hatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy egyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

VII. Szállítási és fizetési feltételek

Az adásvételi szerződéssel a Kisfái Ökokert Kft. vállalja, hogy a készleten levő terméket kiszállítja. A Kisfái Ökokert Kft. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, ha a teljes vételárat kifizette.

A Kisfái Ökokert Kft. leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzátartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

A Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót a termék kiszállításáról szerződött partnerein keresztül időben értesíti. A Kisfái Ökokert Kft. szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

Vállalkozók esetében a Kisfái Ökokert Kft. teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a Kisfái Ökokert Kft. a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Vásárlók esetében a Kisfái Ökokert Kft. teljesítése akkor történik meg, miután a Vásárló a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

A Kisfái Ökokert Kft. a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és fajtában szállítja le a Vásárlónak.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a ténylegesen leszállított tételek száma alapján jön létre a felek között a szerződés; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a többlettételeket.

Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Kisfái Ökokert Kft. a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és őrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

VIII. Jótállás és szavatosság

VIII.1. Jótállás

Vállalkozásunkat a termékekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely szerint, ha a jótállás időtartama alatt a felelősség alól a vállalkozás csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) a Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – az alábbiakban foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállásból eredő jogok – az alábbi kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

Ha a Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Korm. rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

VIII.2. Kellékszavatosság:

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, – az alábbi kivétellel – a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alábbiak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

VIII.3. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett; kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben. 

IX. Általános szabályok szerződésszegés esetére

A Vásárló köteles a hibát annak észlelését/ felfedezését követően haladéktalanul az Kisfái Ökokert Kft.-nek bejelenteni. Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 napon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére átadásra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági igényt előterjeszteni, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

X. Továbbértékesítés

Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló a Kisfái Ökokert Kft. -től vásárolt terméket tovább értékesíti, köteles erről a Kisfái Ökokert Kft.-t értesíteni, illetve regisztrálni viszonteladóként a www.kisfaiokokert.hu weboldalon. Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Kisfái Ökokert Kft. továbbra is a Vállalkozónak minősülő Vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

XI. Elállás joga, módja, következményei

XI.1. Vásárlók

A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

A Korm. rendelet értelmében a Vásárló indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárlót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Kisfái Ökokert Kft., hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Vásárlót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Vásárló a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Kisfái Ökokert Kft. ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni.

A Vásárló az elállási szándékát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, illetve a www.kisfaiokokert.hu honlapján található elállási formanyomtatvány kitöltésével és a Kisfái Ökokert Kft.-hez való eljuttatásával is gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Vásárlónak kell igazolnia.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Kisfái Ökokert Kft. nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A Kisfái Ökokert Kft. a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

A termék átvételi időpontja: a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

A Vásárló a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza, vagy személyesen adja vissza Vállalkozás székhelyére (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B).

A Kisfái Ökokert Kft. a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Vásárlót terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Kisfái Ökokert Kft.-nek nincs lehetősége.

Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Kisfái Ökokert Kft. érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Kisfái Ökokert Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

A Kisfái Ökokert Kft. legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget, a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Kisfái Ökokert Kft. a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 XI.2. Vállalkozó

Vállalkozó a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak a Kisfái Ökokert Kft. jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 100 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó a Kisfái Ökokert Kft. hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben a Kisfái Ökokert Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kisfái Ökokert Kft. a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a Kisfái Ökokert Kft. ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 • A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
 • A termék hibássá minősítése előtt a Vállalkozó használta a terméket.
 • A terméket a Vállalkozónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 • A terméket a Vállalkozó azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vállalkozó a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vállalkozó köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni a Kisfái Ökokert Kft.-t a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

XII. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Kisfái Ökokert Kft. adatvédelmi szabályzata a https://www.kisfaiokokert.hu/adatkezeles/ oldalon található, mely részletesen szabályozza a személyes adatok védelmét. Ezen rendelkezések minden Vásárlóra nézve kötelezőek.

XIII. Munkaórák

A www.kisfaiokokert.hu webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján, de a megrendelések feldolgozása és teljesítése a beérkezések sorrendjében munkanapokon hétfőtől péntekig, munkaidőben 08:00-16:00-ig történik.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Kisfái Ökokert Kft. semmilyen felelősséget nem vállal azon időszakra nézve, amely alatt nem volt elérhető az www.kisfaiokokert.hu webáruháza.

XIV. Árak

A feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Kisfái Ökokert Kft. az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Kisfái Ökokert Kft. az árat hibásan tüntette fel és ezt a hibát az észszerűen tájékozott Vásárlónak fel kellett volna ismernie, abban az esetben a Kisfái Ökokert Kft. jogosult a hibás ár helyett a helyes árat érvényesíteni, úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja Vásárlót, aki a szerződéstől, annak teljesítése előtt, ezen okra való hivatkozással három, napon belül elállhat.

A Kisfái Ökokert Kft. fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót tájékoztatja. 

A Kisfái Ökokert Kft. érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha a Kisfái Ökokert Kft. tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárló ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. Törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

XV. Szállítási lehetőségek és fizetési módok

Vásárló rendelése Magyarország területén belül kerülhet kiszállításra. Külföldi szállítás előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

A Kisfái Ökokert Kft. a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

A Kisfái Ökokert Kft. nem garantálja a Vásárlók számára valamennyi – elméletben – elérhető szállítási mód igénybevételének lehetőségét. Egyes szállítási módok attól függően kerülnek a Vásárló részére kiajánlásra, hogy milyen távolságra van a kiszállítási cím, illetve milyen szállítási kapacitások állnak a Kisfái Ökokert Kft. részére rendelkezésre adott pillanatban. Vis maior vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a Kisfái Ökokert Kft. nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

Előrendeléseket veszünk fel a különböző szezonokra. (például: csemegeszőlő oltvány szezonja decembertől-májusig)

Szállítási módok:

 1. Személyes átvétel

A Kisfái Ökokert telephelyén, előre egyeztetett időpontban, munkaidő alatt (8:00-16:00), ingyenes átvehető a rendelés.

Átvételi cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B

 • MPL házhozszállítás

Bruttó 3.500.- Ft.

Csomagját az MPL munkatársai szállítják ki Önnek, egy munkanapos időgaranciával. A csomagfeladásra minden esetben egy telefonos egyeztetést követően kerül sor, biztosítva ezzel, hogy a vásárló felkészülhessen a csomag fogadására.

Külföldi szállítás esetén GLS futárszolgálat viszi a csomagokat. A pontos szállítási költségről a szállítás előtt tájékoztatjuk a vásárlót.

XVI. Fizetési módok

A Kisfái Ökokert Kft. saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel (azzal, hogy az elektronikus fizetés lehetőségét a vonatkozó jogszabályok alapján mindenkor lehetővé teszi) és egyben részletesen tájékoztatja a Vásárlókat az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

Banki átutalás: Banki átutalás választása esetén a szolgáltató a rendelés feldolgozását követően feltünteti az utaláshoz szükséges minden adatát a számlán, ami a vásárlás végösszegének kiegyenlítéséhez szükséges. A fogyasztó saját banki rendszerén és annak feltételei mellett egyenlítheti ki az összeget.

Utánvéttel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.  Amennyiben a megrendelt termékeket raklapon tudjuk szállítani, minden esetben előzetesen is egyeztetünk a kedves vásárlóval.

Személyesen: Az irodánkban történő személyes átvétel során készpénzes és bankkártyás fizetésre is van lehetősége. Nyitvatartás: H-P: 8-16 óráig

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Kisfái Ökokert Kft. részére jóváírásra, a termék a Kisfái Ökokert Kft. tulajdonában marad.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

Amennyiben a Vásárló a Kisfái Ökokert Kft.-vel kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Vásárló bármely más okból visszatérítésre jogosult, a Kisfái Ökokert Kft. a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Vásárló köteles a Kisfái Ökokert Kft. részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért a Kisfái Ökokert Kft. nem vállal semmilyen felelősséget.

XVII. Panaszkezelés, jogérvényesítés

Panaszügyintézés

Az Vásárló a termékkel vagy a Kisfái Ökokert Kft. tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8-16 óráig
Telefonszám: +36-76-411-836
E-mail: kisfaiokokert@gmail.com

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a szolgáltató a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak másolati példányát átadja a vásárlónak.

Írásbeli és elektronikus úton történő panasz esetén a szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolva egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az érdemi válasszal kapcsolatos bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panaszt a vállalkozás egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind pedig a kereskedők számára.

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. (bővebben: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks)

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ezen a linken mindenekelőtt ki kell választani a nyelvet, majd követni kell az oldal utasításait.

Egyéb jogérvényesítési, vitarendezési lehetőségek

vásárlók könyvébe történő bejegyzés. A vásárlók könyve a Kisfái Ökokert Kft. központjában elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Kisfái Ökokert Kft. 30 napon belül írásban válaszol.

Fogyasztóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel. Amennyiben Vásárló Vásárlói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület eljárását kezdeményezheti a vásárló a Kisfái Ökokert Kft.-vel szemben a felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából.

A Kisfái Ökokert Kft. a békéltető testületi eljárásban együttműködik.
A Kisfái Ökokert Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Tel.: +36-(76) 501-525

 A vásárló lakcímének megfelelően illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Terület: Baranya, Somogy és tolna Vármegye
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: 20/373-2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 25 IV/2
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Polgár Bea
E-mail cím: bea@vmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: +36-88-814-121
Fax száma: +36-88-412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

Kecskemét, 2024. 01. 09.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B info@kisfaiokokert.hu +36 30 290 3316

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Kelt:

MENÜ
KISFAI ÖKOKERT