Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

www.kisfaiokokert.hu

Tartalomjegyzék

Fogalmak
Vonatkozó jogszabályok
A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok
Regisztráció
Teljesítés
Szállítási és fizetési feltételek
Jótállás és szavatosság
Általános szabályok szerződésszegés esetére
Továbbértékesítés
Elállás joga, módja, következményei
A személyes adatok védelme és biztonsága
Munkaórák
Árak
Fizetési módok
Kiszállítás
Panaszkezelés, jogérvényesítés

 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amennyiben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/Vásárlói szerződést kötnek a Kisfái Ökokert Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B; adószám: 29188996-2-03; cégjegyzékszám: Cg.03-09-134818), mint eladóval (a továbbiakban Kisfái Ökokert Kft. a Vásárló és a Kisfái Ökokert a továbbiakban együtt: Felek).

Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet, amikor a Vásárló a www.kisfaiokokert.hu webáruházból rendel. Ugyanezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák azt az esetet is, amikor a Vásárló a Kisfái Ökokert fizikai boltjaiban vásárol. Az alábbiakban – mivel mindkét esetre azonos Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak – ezt a két esetet nem különítjük el egymástól.

 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Kisfái Ökokert Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B
Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.03-09-134818
Adószám: 29188996-2-03
Képviselő: Fülei Zoltán Lajos
Telefonszám: +36-76-411-836
E-mail: kisfaiokokert@gmail.com
Honlap: kisfaiokokert.hu
Bankszámlaszám: 50460100-10009048-00000000 (Takarékbank Zrt.)

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: BlazeArts Kft. (www.forpsi.hu)
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Elérhetőség: admin@forpsi.hu

 

Fogalmak

A Vásárló lehet Fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Kisfái Ökokerttel.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést a Kisfái Ökokerttel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben a Kisfái Ökokert által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a Kisfái Ökokert honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával, illetve az ott elhelyezett „check box“ kipipálásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a reklamáció és a szállítási információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kisfái Ökokerttől történő termékvásárlás során a Vásárló nem jogosult a Kisfái Ökokert szerződéses partnerei, illetve a Kisfái Ökokert által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a Felek között.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló e-mailben számlát kap, ami tartalmazza a Felek közötti megállapodás részleteit.

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok

vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a Vásárlóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott

dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a

belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő

indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival

szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a

2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)

 

 

A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok

A Kisfái Ökokert Kft. kijelenti és szavatolja, hogy:

Az elektronikus kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra. A Kisfái Ökokert Kft. további díjat a Vásárló internet/telefon szolgáltatójának nem számít fel; ez azonban nem vonatkozik szállítási díjra

A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az Kisfái Ökokert Kft.-től, vagy amennyiben utánvéttel fizet, a termék átvételével egyidejűleg, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a Kisfái Ökokert Kft. előre jelezte vagy azt a Vásárló külön kérte.

A Kisfái Ökokert Kft. főszabály szerint nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a Kisfái Ökokert Kft. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 

A Kisfái Ökokert Kft. által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további, törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. A szállítási díjról a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót a megrendelés leadása előtt tájékoztatja. 

A szerződések, illetőleg a számlák a Kisfái Ökokert Kft. által kezelt elektronikus archívumba mentésre kerülnek.

 

Regisztráció

A www.kisfaiokokert.hu oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő, viszonteladó vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a nagyker ár igénybevételét és a rendelés státuszainak nyomon követését.

A Vállalkozást a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 

Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja a Kisfái Ökokert által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás) a „kosárba teszi“ szerződést köt az Kisfái Ökokert Kft-vel. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a Kisfái Ökokert Kft. befogadta. A Kisfái Ökokert Kft. e körben nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). A Vásárlót a Kisfái Ökokert Kft. a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

A Kisfái Ökokert Kft. hatályos ÁSZF-je és reklamációs kódexe a www.kisfaiokokert.hu honlapján elérhető. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a Felek közös megállapodása vagy törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni.

A megkötött szerződést a Kisfái Ökokert Kft. iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik felek számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek, ez alól kivételt képez a hatályos jogszabályok által bíróságok, hatóságok vagy egyéb harmadik felek részére történő kötelező adatszolgáltatás. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

 

Szállítási és fizetési feltételek

Az adásvételi szerződéssel a Kisfái Ökokert Kft. vállalja, hogy a terméket kiszállítja. A Kisfái Ökokert Kft. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette.

A Kisfái Ökokert Kft. leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzátartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

A Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót a termék kiszállításáról szerződött partnerein keresztül időben értesíti. A Kisfái Ökokert Kft. szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja.

Vállalkozók esetében a Kisfái Ökokert Kft. teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a Kisfái Ökokert Kft. a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Vásárlók esetében a Kisfái Ökokert Kft. teljesítése akkor történik meg, miután a Vásárló a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

A Kisfái Ökokert Kft. a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és fajtában szállítja le a Vásárlónak.

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a szerződésben szerepelt, akkor a ténylegesen leszállított tételek száma alapján jön létre a felek között a szerződés; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a többlettételeket.

Amennyiben a Felek másképp nem állapodtak meg, úgy a Kisfái Ökokert Kft. a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az megfelelő védelmet és őrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

 

Jótállás és szavatosság

A szavatosság és jótállás feltételeit és körülményeit az reklamációs és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat (számla) helyettesíti. 

A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § – 311/A. §].

A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § – 6:170. §].

 

Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a Kisfái Ökokert Kft. részére az eredeti hibás terméket (annak összes tartozékával együtt) a Kisfái Ökokert Kft. költségére visszaküldeni. 

A Vásárló köteles a hibát annak észlelését/ felfedezését követően haladéktalanul az Kisfái Ökokert Kft.-nek bejelenteni. Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 napon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék a Vásárló részére átadásra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági igényt előterjeszteni, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

 

Továbbértékesítés

Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló a Kisfái Ökokert Kft. -től vásárolt terméket továbbértékesíti, köteles erről a Kisfái Ökokert Kft.-t értesíteni, illetve regisztrálni viszonteladóként a www.kisfaiokokert.hu weboldalon. Amennyiben a Vállalkozónak minősülő Vásárló az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a Kisfái Ökokert Kft. továbbra is a Vállalkozónak minősülő Vásárlót tekinti a termék tulajdonosának és minden hibás teljesítésből eredő igény jogosultjának.

 

Elállás joga, módja, következményei

Vásárlók

A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

A Korm. rendelet értelmében a Vásárló indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – fő szabályként – a termék átvételétől számított 14 napon belül. A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárlót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Kisfái Ökokert Kft., hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Vásárlót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Vásárló a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Kisfái Ökokert Kft. ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni.

Az elállási nyilatkozatot a Vásárló www.kisfaiokokert.hu honlapján található visszaküldési formanyomtatvány kitöltésével és a Kisfái Ökokert Kft.-hez való eljuttatásával gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Vásárlónak kell igazolnia.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Kisfái Ökokert Kft. nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A Kisfái Ökokert Kft. a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

A termék átvételi időpontja: a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól, történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

A Vásárló a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza, vagy személyesen adja vissza Vállalkozás székhelyére (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B).

A Kisfái Ökokert Kft. a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Vásárlót terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Kisfái Ökokert Kft.-nek nincs lehetősége.

Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Kisfái Ökokert Kft. érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Kisfái Ökokert Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

A Kisfái Ökokert Kft. legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget, a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Kisfái Ökokert Kft. a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Vásárló a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

Vállalkozó

Vállalkozók a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak a Kisfái Ökokert Kft. jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 100 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó a Kisfái Ökokert Kft. hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben a Kisfái Ökokert Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kisfái Ökokert Kft. a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a Kisfái Ökokert Kft. ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 • A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.
 • A termék hibássá minősítése előtt a Vállalkozó használta a terméket.
 • A terméket a Vállalkozónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY
 • A terméket a Vállalkozó azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vállalkozó a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vállalkozó köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni a Kisfái Ökokert Kft.-t a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

 

A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Kisfái Ökokert Kft. adatvédelmi szabályzata a https://www.kisfaiokokert.hu/cookiek-sutik-hasznalatanak-es-adatvedelmi-szabalyzat/ oldalon található, mely részletesen szabályozza a személyes adatok védelmét. Ezen rendelkezések minden Vásárlóra nézve kötelezőek.

 

Munkaórák

A www.kisfaiokokert.hu webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a Kisfái Ökokert Kft. semmilyen felelősséget nem vállal azon időszakra nézve, amely alatt nem volt elérhető az www.kisfaiokokert.hu webáruháza.

 

Árak

A feltüntetett árak a szerződéses ajánlat részét képezik és nem ajánlott árak. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Kisfái Ökokert Kft. az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Kisfái Ökokert Kft. az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

A Kisfái Ökokert Kft. fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárlót tájékoztatja. 

A Kisfái Ökokert Kft. érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha a Kisfái Ökokert Kft. tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és a Kisfái Ökokert Kft. a Vásárló ily módon történő szerzését jogcím nélküli szerzésnek tekinti. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az 1 és 2 forintos címletű érmék forgalomból való kivonása miatt szükséges a termékek árának kerekítése az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. Törvény alapján. Az ilyen kerekítés következtében a termék véges árában enyhe eltérés fordulhat elő.

 

Fizetési módok

A Kisfái Ökokert Kft. saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel (azzal, hogy az elektronikus fizetés lehetőségét a vonatkozó jogszabályok alapján mindenkor lehetővé teszi) és egyben részletesen tájékoztatja a Vásárlókat az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

banki átutalás

online kártyás fizetés (MasterCard, Maestro vagy Visa bankkártyával), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank automatikusan megjegyzi (ezt az opciót a bejelentkezett viszonteladó a saját fiókjában a “Személyes Adatok” menüpontban törölheti);

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Az utánvétes fizetési módnál plusz költséget (bruttó 400 Ft) számítunk fel, amelyet a rendelési felületen talál. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy utánvételes fizetési mód választására csak – nem raklapos küldemény, – házhozszállítás választása esetén, illetve – az 10.000 Ft összérték alatti megrendelések esetén van lehetőség. Kérjük, hogy 10.000 Ft összérték feletti megrendelések esetén válasszák a kényelmes bankkártyás fizetési módot, vagy a banki átutalás lehetőségét. Amennyiben a megrendelt termékeket raklapon tudjuk szállítani, minden esetben előzetesen is egyeztetünk a kedves vásárlóval.

Barion

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizessen kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Fizetéshez használhatja: Mastercard vagy Maestro bankkártyáját, Visa bankkártyáját

 

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Kisfái Ökokert Kft. részére jóváírásra, a termék a Kisfái Ökokert Kft. tulajdonában marad.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja.

Amennyiben a Vásárló a Kisfái Ökokert Kft.-vel kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Vásárló bármely más okból visszatérítésre jogosult, a Kisfái Ökokert Kft. a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Vásárló köteles a Kisfái Ökokert Kft. részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért a Kisfái Ökokert Kft. nem vállal semmilyen felelősséget.

A Kisfái Ökokert Kft.a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

 

Kiszállítás

A Kisfái Ökokert Kft. a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

A Kisfái Ökokert Kft. nem garantálja a Vásárlók számára valamennyi – elméletben – elérhető szállítási mód igénybevételének lehetőségét. Egyes szállítási módok attól függően kerülnek a Vásárló részére kiajánlásra, hogy milyen távolságra van a kiszállítási cím, illetve milyen szállítási kapacitások állnak a Kisfái Ökokert Kft. részére rendelkezésre adott pillanatban. Vis maior vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a Kisfái Ökokert Kft. nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

 

Panaszkezelés, jogérvényesítés

Panaszügyintézés

Az Vásárló a termékkel vagy a Kisfái Ökokert Kft. tevékenységével kapcsolatos Vásárlói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 207/B
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: munkanapokon 8-16 óráig
Telefonszám: +36-76-411-836
E-mail: kisfaiokokert@gmail.com

Egyéb jogérvényesítési, vitarendezési lehetőségek

A vásárlók könyvébe történő bejegyzés. A vásárlók könyve a Kisfái Ökokert Kft. központjában elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Kisfái Ökokert Kft. 30 napon belül írásban válaszol.

Vásárlóvédelmi hatóságoknál történő panasztétel. Amennyiben Vásárló Vásárlói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Vásárlóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Vásárlóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület eljárását kezdeményezheti a vásárló a Kisfái Ökokert Kft.-vel szemben a felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából.
A Kisfái Ökokert Kft. a békéltető testületi eljárásban együttműködik.
A Kisfái Ökokert Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület; 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Tel.: +36-(76) 501-525

 

A vásárló lakcímének megfelelően illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: +36-88-814-121
Fax száma: +36-88-412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

Kecskemét, 2022. 02. 09.